Feeds:
Bài viết
Bình luận
Advertisements

1. Di chuyển DHCP từ Windows 2000 Server sang Windows Server 2008
Tiến trình di chuyển cơ sở dữ liệu DHCP của Windows 2000 Server sang Windows Server 2008 cần thực hiện qua hai bước chính. Đầu tiên, chúng ta sẽ xuất các cài đặt DHCP từ máy chủ Windows 2000 . Sau đó, chúng ta sẽ nhập những cài đặt này vào máy chủ Windows Server 2008. Tiến trình này sẽ diên ra trong khoảng 20 phút không kể thời gian cài đặt và cấu hình Windows Server 2008. Trước khi thực hiện chúng ta cần cài đặt DHCP Role trên máy chủ Windows Server 2008.

 

Xuất các cài đặt ra khỏi máy chủ Windows 2000 Server

Việc di chuyển các cài đặt của cơ sở dữ liệu DHCP khỏi máy chủ Windows 2000 Server là một tác vụ khá đơn giản. Trước hết chúng ta sẽ phải tắt bỏ dịch vụ DHCP trên máy chủ Windows 2000 Server để nó không thể được khởi động lại. Để thực hiện thao tác này, chúng ta sẽ sử dụng Services Console trong thư mục Administrative Tools. Click đúp vào mục DHCP Server rồi lựa chọn tùy chọn Disabled cho trường Startup type như trong hình 1.

Sau khi đã hủy bỏ dịch vụ này, chúng ta sẽ tắt dịch vụ DHCP hiện đang vận hành bằng cách click vào nút Stop trong hình 1 hoặc sử dụng lệnh net stop dhcpserver từ dòng lệnh. Khi đã hủy bỏ và tắt dịch vụ DHCP đang vận hành, những gì mà chúng ta cần thực hiện tiếp theo trên máy chủ Windows 2000 Server này là xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu DHCP để chuyển qua máy chủ Windows Server 2008.

Chúng ta có thể xuất các dữ liệu này bằng cách sử dụng Registry Editor (regedt32). Lưu những key phù hợp sang một vị trí khác, như ổ đĩa mạng mà máy chủ Windows 2000 Server và Windows Server 2003 có thể truy cập. Mở Registry Editor rồi truy cập vào key Configuration với đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ DhcpServer\Configuration.

Sau đó, click vào menu Registry chọn Save Key như trong hình 2. Chúng ta cần lựa chọn tên phù hợp với key để tiện phân biệt, ví dụ, lưu key này với tên config.key.

Ngoài ra, chúng ta cần copy toàn bộ dữ liệu trong thư mục %SystemRoot%\System32\Dhcp (hình 3) sang một vị trí khác, tốt nhất nên copy vào ổ đĩa chứa key Configuration đã lưu trước đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang máy chủ Windows Server 2008.

Bảng điểm môn Quản trị mạng Lớp NCTH1B

DIEM_QTM_NCTH1B

Bảng điểm Môn Kiến trúc mạng Lớp NCTH1C

DIEM_KTM_NCTH1C

Danh sách cấm thi Môn kiến trúc mạng Lớp NCTH1c

CAM_THI_NCTH1C_KTM